ДЛС Дунав

ТП Държавно ловно стопанство ”Дунав” се намира в Североизточна България, като заема северната част на Русенска област с граници: на север – р.Дунав, на изток ДГС Тутракан и ДЛС „Сеслав”, на юг ДГС Разград, на запад ДГС Бяла. Обхваща териториите на общините Русе, Иваново, Сливо поле и част от община Ветово. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина, като обхваща най-северните части на Поповско - Разградските и Самуиловските височини. Релефът на стопанството е хълмисто – равнинен, с платовидна част, заключена между реките Дунав и Русенски Лом, с каньоновиден характер на релефа и низинна част, обхващаща територията по поречието на р.Дунав на изток от Русе

Хидроложката мрежа се очертава от реките Дунав, Русенски Лом, Бели Лом, Черни Лом и Малки Лом и множеството суходолия, които се вливат в река Дунав.

От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са дъб – благун, зимен дъб, цер, бряст, явор, бреза, върба, липа, бяла топола, така също и черен бор от иглолистните. В резултат от залесителната дейност покрай бреговете на р. Дунав и р. Русенски Лом, са създадени множество тополови култури. Силно е и участието на издънкови насаждения от акация, получени след нискостъблено стопанисване на акациевите култури.

Общата площ на горската територия в обхвата на ДЛС „Дунав” е 22 075 ха, като 20 110 ха от тази площ са залесени, което е 91%.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха  %
Държавна 15 311 69
Общинска   4 734 22
Частна   1 555   7
Религиозни общности          4   -
На др. юридически лица      466   2


Средногодишното ползване на дървесината е в размер на 54 115 куб.м стояща маса, като от главни сечи са 42 820 куб.м и от отгледни сечи – 11 295 куб.м.

Предвиденото залесяване през периода на действие на ЛУП 2012 г. е 1245 ха, разпределено по насоки :

• След гола сеч – 1 145 ха

• Ново залесяване – 87 ха

• Попълване редини – 13 ха

Основната част от залесяването на територията на стопанството се извършва с хибридна топола, акация, липа.

ДЛС „Дунав” разполага с базов горски разсадник в землището на с. Долно Абланово с обща площ 346 дка. Тук се отглеждат предимно тополови фиданки за създаване и попълване на горски култури. От останалите широколистни видове застъпени са акация, липа, бряст, цер, различни видове дъб и др.

Ловната площ възлиза на 5 627 ха, разделена на четири ловностопански района. Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и яребица. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 10-14 кг./, сърна /400- 600 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/.

Сред най-добрите трофеи, добити в ДЛС Дунав са: благороден елен (13,5 кг, оценен на 250 CIC точки), сръндак – 505 гр., както и глиган, чийто трофей е с повече от 220 CIC точки. През 2015 г. на о.Батин е отстрелян благороден елен с тегло на рогата 13,100 кг. и 233,55 CIC т..

В района се срещат също гривяк, гургулица, пъдпъдък и някой водоплаващи птици, а от хищниците са разпространени вълк, чакал, дива котка и лисица.

ДЛС „Дунав” предлага отлични условия за лов на фазани на полигон чрез търсене с кучета. Фазаните са главно фермерско производното, но се срещат и диви в природата. Фазанарията фунционира от 1975 г. Капацитетът и за развъждане е 40 000, а за отглеждане е 15 000 фазана годишно. В момента се отглежда главно корейски фазан, но условията позволяват развъждането и на други видове в зависимост от търсенето.

Районът е богат на природни забележителности, исторически места, църкви и манастири. Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.

Своите гости ДЛС „Дунав” посреща в ловните си домове „Батаклията”, „О-в Батин” и ловна хижа „Николово”.

Ловен дом „БАТАКЛИЯТА”

Тук могат да се настанят 8 души в два апартамента с камини и две двойни стаи. Двойните стаи са разположени в бунгала съвсем близо до сградата. Просторната залата за хранене разполага с камина, голям телевизор и свързва двата апартамента. Пред ловния дом има кът за почивка и паркинг.

Ловен дом „БАТИН”

Намира се на едноименния остров. До там се стига с лодки, които са на разположение на гостите на дома. Представлява масивна двуетажна сграда, обърната към българския бряг на р.Дунав. Къщата може да приеме едновременно 13 посетители в един апартамент и пет двойни стаи. Разполага със зала за хранене с камина. 

КОНТАКТИ

ДЛС Дунав

Директор: инж. Николай Николов

Телефон: 082 / 820 217

Факс: 082 / 820 223

e-mail: dunav@scdp.bg

Адрес: гр. Русе, ПК 7012 ул. „Мария Луиза” 19

СТАТИСТИКА 2021

ДЛС Дунав

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 50 куб.м.

Средна 1164 куб.м.

Дребна 284 куб.м.

За огрев 3005 куб.м.

ОЗМ 280 куб.м.

Всичко 4784 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 4

Прекратени 0

Общо 4