Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Дунав 06.06.2023 Документ Списъци на лица, желаещи да си закупят дърва за отопление от ДГТ spisaci.pdf
ДЛС Дунав 02.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица и еднолични търговци ценоразпис.pdf
ДЛС Дунав 25.11.2022 Документ Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите DLS-Dunav.doc
ДЛС Дунав 08.08.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от НУРВДГТ cenorazpis.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Правила за разрешаване на конфликти свързани със собствеността Вътрешни-правила-собственост.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие социална оценка.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите политика-за-управление-на-горите.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Доклад за ГВКС ГВКС-без-находища.doc
ДЛС Дунав 13.04.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от времене склад ДЛС Дунав 2022 г. gall625678a6361b0_cenorazpis.xls
ДЛС Дунав 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказванне на съдействие на пчеларството ТП ДЛС Дунав Справка пчелини ТП ДЛС Дунав.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Карта на ДЛС Дунав карта.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Декларация за ангажираност на ДЛС Дунав с принципите на горската сертификация Декларация-ангажираност.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Резюме от доклад за мониторинг за 2020г. резюме-доклад-мониторинг.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Списък на продуктите и услугите предоставяне от ДЛС Дунав списък-продукти-услуги.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни ефекти от дейността на ДЛС Дунав за 2021г анализ-положителни-отрицателни-страни.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Планирани дейности на територията на ДЛС Дунав за 2021г планирани-дейности-2021.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лица подали сигнали за корупция в ДЛС Дунав Вътрешни-правила-сигнали-корупция.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика срещу корупцията Политика-антикорупция.pdf
ДЛС Дунав 26.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в ДЛС "Дунав" през 2020 г. cenorazpis.xls
ДЛС Дунав 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДЛС Дунав.doc