Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДЛС Дунав

ТП Държавно ловно стопанство ”Дунав” се намира в Североизточна България, като заема северната част на Русенска област с граници: на север – р.Дунав, на изток ДГС Тутракан и ДЛС „Сеслав”, на юг ДГС Разград, на запад ДГС Бяла. Обхваща териториите на общините Русе, Иваново, Сливо поле и част от община Ветово. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина, като обхваща най-северните части на Поповско - Разградските и Самуиловските височини. Релефът на стопанството е хълмисто – равнинен, с платовидна част, заключена между реките Дунав и Русенски Лом, с каньоновиден характер на релефа и низинна част, обхващаща територията по поречието на р.Дунав на изток от Русе

Хидроложката мрежа се очертава от реките Дунав, Русенски Лом, Бели Лом, Черни Лом и Малки Лом и множеството суходолия, които се вливат в река Дунав.

От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са дъб – благун, зимен дъб, цер, бряст, явор, бреза, върба, липа, бяла топола, така също и черен бор от иглолистните. В резултат от залесителната дейност покрай бреговете на р. Дунав и р. Русенски Лом, са създадени множество тополови култури. Силно е и участието на издънкови насаждения от акация, получени след нискостъблено стопанисване на акациевите култури.

Общата площ на горската територия в обхвата на ДЛС „Дунав” е 22 075 ха, като 20 110 ха от тази площ са залесени, което е 91%.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха  %
Държавна 15 311 69
Общинска   4 734 22
Частна   1 555   7
Религиозни общности          4   -
На др. юридически лица      466   2


Средногодишното ползване на дървесината е в размер на 54 115 куб.м стояща маса, като от главни сечи са 42 820 куб.м и от отгледни сечи – 11 295 куб.м.

Предвиденото залесяване през периода на действие на ЛУП 2012 г. е 1245 ха, разпределено по насоки :

• След гола сеч – 1 145 ха

• Ново залесяване – 87 ха

• Попълване редини – 13 ха

Основната част от залесяването на територията на стопанството се извършва с хибридна топола, акация, липа.

ДЛС „Дунав” разполага с базов горски разсадник в землището на с. Долно Абланово с обща площ 346 дка. Тук се отглеждат предимно тополови фиданки за създаване и попълване на горски култури. От останалите широколистни видове застъпени са акация, липа, бряст, цер, различни видове дъб и др.

Ловната площ възлиза на 5 627 ха, разделена на четири ловностопански района. Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и яребица. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 10-14 кг./, сърна /400- 600 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/.

Сред най-добрите трофеи, добити в ДЛС Дунав са: благороден елен (13,5 кг, оценен на 250 CIC точки), сръндак – 505 гр., както и глиган, чийто трофей е с повече от 220 CIC точки. През 2015 г. на о.Батин е отстрелян благороден елен с тегло на рогата 13,100 кг. и 233,55 CIC т..

В района се срещат също гривяк, гургулица, пъдпъдък и някой водоплаващи птици, а от хищниците са разпространени вълк, чакал, дива котка и лисица.

ДЛС „Дунав” предлага отлични условия за лов на фазани на полигон чрез търсене с кучета. Фазаните са главно фермерско производното, но се срещат и диви в природата. Фазанарията фунционира от 1975 г. Капацитетът и за развъждане е 40 000, а за отглеждане е 15 000 фазана годишно. В момента се отглежда главно корейски фазан, но условията позволяват развъждането и на други видове в зависимост от търсенето.

Районът е богат на природни забележителности, исторически места, църкви и манастири. Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.

Своите гости ДЛС „Дунав” посреща в ловните си домове „Батаклията”, „О-в Батин” и ловна хижа „Николово”.

Ловен дом „БАТАКЛИЯТА”

Тук могат да се настанят 8 души в два апартамента с камини и две двойни стаи. Двойните стаи са разположени в бунгала съвсем близо до сградата. Просторната залата за хранене разполага с камина, голям телевизор и свързва двата апартамента. Пред ловния дом има кът за почивка и паркинг.

Ловен дом „БАТИН”

Намира се на едноименния остров. До там се стига с лодки, които са на разположение на гостите на дома. Представлява масивна двуетажна сграда, обърната към българския бряг на р.Дунав. Къщата може да приеме едновременно 13 посетители в един апартамент и пет двойни стаи. Разполага със зала за хранене с камина. 

КОНТАКТИ

ДЛС Дунав

Директор: и.д. инж. Марин Минчев

Телефон: 082 / 820 217

Факс: 082 / 820 223

e-mail: dunav@scdp.bg

Адрес: гр. Русе, ПК 7012 ул. „Мария Луиза” 19

Банкова инфромация: IBAN: BG28BPBI79211044736201 BIC: BPBIBGSF БАНКА: Юробанк България АД

СТАТИСТИКА 2024

ДЛС Дунав

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 0 куб.м.

Средна 0 куб.м.

Дребна 0 куб.м.

За огрев 0 куб.м.

ОЗМ 0 куб.м.

Всичко 0 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 0

Прекратени 0

Общо 0