Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16092 ДЛС Дунав 28.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе за 2020 година Виж пълна информация
16089 ДЛС Дунав 23.01.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за нуждите на ТП ДЛС Дунав Русе при СЦДП Габрово Виж пълна информация
16060 ДЛС Дунав 07.01.2020 1 0 Лесокултурни мероприятия 194,578.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16020 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-2 чб, яс, яв, срлп, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак Продажба на дървесина 44,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16026 ДЛС Дунав 19.12.2019 2014-1 лп, чб, бб Добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
16012 ДЛС Дунав 18.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ак, глд, мжд, кгбр, цр, дб, яв, яс, лп, айл, брс, кл, глг, дж, мкш, чрн, Продажба на стояща дървесина корен 890,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16016 ДЛС Дунав 18.12.2019 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 чб, бб, срлп, яс, яв, шст, цр, дб, кгбр, мжд, брс, кл, ак, глд, дж, чрн, айл Добив на дървесина 111,879.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
15966 ДЛС Дунав 30.10.2019 2 0 Лесокултурни мероприятия 16,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирано повдигане на фиданки в разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
15878 ДЛС Дунав 20.08.2019 1925 ак, глд, пляс, мжд, кгбр Продажба на стояща дървесина корен 42,304.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15764 ДЛС Дунав 09.05.2019 1923 тп, ак Добив на дървесина 190,188.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
15765 ДЛС Дунав 09.05.2019 1905-2 лп, дб, кл, цр, мжд, гбр, яс, Продажба на дървесина 112,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
15761 ДЛС Дунав 08.05.2019 1 0 Лесокултурни мероприятия 312,376.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
15710 ДЛС Дунав 29.03.2019 1 0 Лесокултурни мероприятия 287,616.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
15675 ДЛС Дунав 18.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на служебните автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр.Габрово, стопанисвани от ТП Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15690 ДЛС Дунав 13.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе, със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2019 година Виж пълна информация
15689 ДЛС Дунав 12.03.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 21,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехнически услуги в земеделски земи на територията на ТП ДЛС „Дунав“ - Русе при „ СЦДП“ДП –Габрово в две обособени позиции: Обособена позиция №1. Извършване на агротехнически услуги в ДЛР Боблата, Обособена позиция № 2.Извършване на агротехнически услуги в ДЛР Беленска гора. Виж пълна информация
15676 ДЛС Дунав 21.02.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДЛС „Дунав“, гр.Русе за 2019 година Виж пълна информация
15588 ДЛС Дунав 20.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 цр, дб, гбр, кл, ак, глд, брс, чрн, дж, лп, мжд, яс, яв, шст, тп, бб, чб, Добив на дървесина 329,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
15591 ДЛС Дунав 20.12.2018 1905-1 лп Добив на дървесина 30,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
15583 ДЛС Дунав 17.12.2018 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 ак, глд, мжд, кгбр, кпр, чб, цр, дб, брс, Продажба на стояща дървесина корен 775,115.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация